facebook
Rozumiem Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając z witryny wyrażasz zgodę
na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Cookies.
mapka Kazanów Przyłęk Policzna Zwoleń Tczów

Metoda CAF 2006Starostwo Powiatowe w Zwoleniu przystąpiło do wdrożenia metody samooceny CAF

Powiat Zwoleński jest partnerem w projekcie pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego 5 jst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.  W ramach tego projektu w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu zostanie wdrożona metoda samooceny CAF.

Czym jest metoda CAF 2006

Wspólna Metoda Oceny - CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych. Jest to model całościowego przeglądu funkcjonowania instytucji z uwzględnieniem analizy wyników jej działalności oraz potencjału organizacyjnego, oparty na założeniu, że osiągnięcie pożądanych rezultatów działań organizacji, obywateli/konsumentów, poszczególnych jednostek i całych społeczeństw zależy od jakości przywództwa, wpływającego na politykę i strategię instytucji, zarządzanie zasobami ludzkimi, działania w zakresie nawiązywania relacji partnerskich, zasoby i procesy.

Zgodnie z tą metodą, organizację poddaje się regularnie (średnio co 2 lata) jednoczesnemu oglądowi z różnych punktów widzenia w ramach całościowego procesu analizy wyników jej działalności. Model CAF dostarcza łatwego w użyciu narzędzia, dzięki któremu europejskie podmioty sektora publicznego mogą sięgnąć po techniki zarządzania jakością w celu poprawy wyników działalności.

Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:

kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwo i zasoby, Procesy,

♦ kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami / klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki działalności.

Co umożliwia metoda CAF

 • ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), wykorzystującą zestaw kryteriów powszechnie stosowanych w jednostkach sektora publicznego w Europie,
 • ustalenie, czy faktycznie uzyskano zakładany postęp,
 • uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji,
 • uzyskanie spójności pomiędzy osiąganymi wynikami a działaniami wspierającymi (potencjałem),
 • wzbudzenie zainteresowania pracowników i skłonienie do zaangażowania w proces usprawnień,
 • upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji,
 • włączenie różnych inicjatyw dotyczących poprawy jakości w codzienną działalność instytucji,
 • pomiar osiąganego wraz z upływem czasu postępu, drogą okresowej samooceny.

Jak metoda CAF jest wdrażana

Wdrożenie metody CAF w Starostwie Powiatowym w przebiega w oparciu o 10 kroków doskonalenia organizacji, podzielonych na trzy fazy:

Faza I  
Początek drogi z metodą CAF

Krok 1: Organizacja i planowanie procesu samooceny
Krok 2: Upowszechnienie informacji o procesie samooceny
Faza II
Proces samooceny
Krok 3: Utworzenie jednej lub więcej grup samooceny
Krok 4: Organizacja szkoleń
Krok 5: Przeprowadzenie samooceny
Krok 6: Sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny
Faza III 
Plan usprawnień
Krok 7: Sporządzenie projektu planu doskonalenia
Krok 8: Upowszechnienie informacji o planie doskonalenia
Krok 9: Realizacja planu doskonalenia
Krok10: Planowanie następnej samooceny CAF

Działania w Fazie I i II.

 

Na mocy Zarządzenia Nr 7/2012 Starosty Zwoleńskiego z dnia 13 lutego 2012 r. powołano:

 1. Koordynatora CAF, odpowiadającego za kierowanie projektem wdrożenia metody CAF w Urzędzie - funkcję tę pełni Pani Edyta Sulima – p.o. Sekretarza Powiatu;
 2. Zastępcę Koordynatora CAF - funkcję tę pełni Pani Renata Wólczyńska - Inspektora na Stanowisku Pracy ds. Funduszy Pomocowych

W drodze odrębnego zarządzenia Starosty powołano również reprezentatywny Zespół Samooceny
w skład którego wchodzi 9 pracowników Starostwa z różnych komórek organizacyjnych, pełniących różne funkcje, posiadających różne doświadczenie, działających na różnych szczeblach organizacji
i o różnym stażu pracy.

Skład Zespołu Samooceny:

 1. Józef Gaweł - Przewodniczący Zespołu
 2. Ryszard Fijoł – Członek Zespołu
 3. Marzanna Giemza – Członek Zespołu
 4. Arkadiusz Wrześniewski – Członek Zespołu
 5. Alicja Bednarczyk – Członek Zespołu
 6. Marta Dróżdż – Członek Zespołu
 7. Anna Ratuszyńska – Członek Zespołu
 8. Justyna Sałbut – Członek Zespołu
 9. Aneta Szewczyk – Członek Zespołu

Pierwsze szkolenie  zapoznające szczegółowo Zespół Samooceny z zagadnieniami Metody CAF 2006 odbyło się w dniach 21 – 23 lutego 2012 roku. Zadaniem Zespołu będzie poszukiwanie dowodów i przeprowadzenie samooceny w oparciu o 9 kryteriów, 28 podkryteriów, ponad 200 pytań pomocniczych oraz system oceny punktowej określony metodą CAF.
 


Wdrażanie metody samooceny CAF w Starostwo Powiatowe w Zwoleniu
Powiat Zwoleński jest partnerem w projekcie pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego 5 jst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.  W ramach tego projektu w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu zostanie wdrożona metoda samooceny CAF.
Wspólna Metoda Oceny - CAF (ang. Common Assesment Framework) jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej. Metoda CAF skupia się na przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.
Model zawiera dziewięć kryteriów, które odnoszą się do podstawowych obszarów organizacji, podlegających każdorazowo analizie podczas przeprowadzania samooceny:
 • kryteria POTENCJAŁU: Przywództwo, Strategia i planowanie, Pracownicy, Partnerstwoi zasoby, Procesy,
 • kryteria WYNIKÓW: Wyniki działalności w relacjach z obywatelami / klientami, Wyniki działalności w relacjach z pracownikami, Społeczne wyniki działalności, Kluczowe wyniki
CAF umożliwia min.ocenę funkcjonowania instytucji opartą na faktach (dowodach), uzyskanie spójności podjętych działań i konsensusu w sprawie kroków na drodze usprawniania działalności instytucji oraz upowszechnienie doświadczeń w zakresie dobrych praktyk i dzielenie się nimi wewnątrz i na zewnątrz instytucji.
Zarządzeniem Starosty Zwoleńskiego powołano: Koordynatora CAF - Panią Edytę Sulimę – p.o. Sekretarza Powiatu; Zastępcę Koordynatora CAF - Renatę Wólczyńską oraz Zespół Samooceny w skład którego wchodzi 9 pracowników Starostwa
z różnych komórek organizacyjnych: Józef Gaweł, Ryszard Fijoł, Marzanna Giemza, Arkadiusz Wrześniewski, Alicja Bednarczyk, Marta Dróżdż, Anna Ratuszyńska, Justyna Sałbut, Aneta Szewczyk.
Zespół Samooceny zgromadził dowody i przeprowadził samoocenę w oparciu o 9 kryteriów, 28 podkryteriów, ponad 200 pytań pomocniczych i określił ocenę punktową. Kolejnym krokiem będzie sporządzenie sprawozdania z wyników samooceny oraz projektu planu doskonalenia.
 
 

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu wdrożyło system zarządzania jakością - Metodę Samooceny  CAF.

W Starostwie Powiatowym w Zwoleniu został wdrożony pierwszy system zarządzania jakością - Metoda samooceny CAF. Było to możliwe dzięki partnerstwu Powiatu Zwoleńskiego w projekcie pn. "Wzmocnienie potencjału instytucjonalno – kadrowego 5 jst” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Dnia 5 października 2012 r. Starosta Zwoleński Waldemar Urbański odebrał z rąk Kierownika Projektu Michała Wójcika certyfikat potwierdzający wdrożenie CAF.

Powołany zarządzeniem Starosty Zwoleńskiego zespół samooceny przez kilka miesięcy gromadził dowody i przeprowadzał samoocenę urzędu w oparciu o 9 kryteriów, 28 podkryteriów i ponad 200 pytań pomocniczych. W wyniku dokonanej oceny punktowej zostało sporządzone sprawozdanie zawierające opis mocnych i słabych stron w działalności urzędu. Zidentyfikowano 4 najważniejsze obszary do doskonalenia.
Aktualnie trwają prace na wprowadzeniem wymaganych usprawnień zarządczych określonych w kartach projektów doskonalących.   Do ich realizacji zostaną powołane zespoły pracowników posiadających specjalistyczną wiedzę i umiejętności.
Dnia 5 października 2012 r. Kierownik Projektu Michał Wójcik wręczył Staroście Zwoleńskiemu Waldemarowi Urbańskiemu certyfikat potwierdzający wdrożenie w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu metody samooceny CAF.
Podczas uroczystego wręczenia certyfikatu zaświadczenia o uczestnictwie w pracach wdrożeniowych otrzymali ponadto: Edyta Sulima - koordynator CAF, Renata Wólczyńska – zastępca koordynatora CAF oraz Zespół Samooceny w skład którego wchodziło 9 pracowników Starostwa z różnych komórek organizacyjnych: Józef Gaweł, Ryszard Fijoł, Marzanna Giemza, Arkadiusz Wrześniewski, Alicja Bednarczyk, Marta Dróżdż, Anna Ratuszyńska, Justyna Sałbut i Aneta Szewczyk.
 
Edyta Sulima
 
Dziękuję wszystkim pracownikom biorącym udział w procesie wdrażania metody samooceny CAF w Starostwie Powiatowym w Zwoleniu za zaangażowanie i bardzo merytoryczne podejście do omawianych zagadnień. W wyniku realizacji  projektu jako urząd nauczyliśmy się mierzyć swój potencjał tj. określać nasze mocne i słabe strony.  Przede wszystkim jednak pozyskane w wyniku samooceny informacje będą służyć kierownictwu urzędu przy podejmowaniu decyzji odnośnie kierunków dalszych usprawnień, głównie w obszarach wskazanych do doskonalenia.
Jestem przekonany o wielorakich korzyściach płynących z faktu wprowadzenia tego systemu zarządzania jakością w naszym urzędzie.
 
Waldemar Urbański
Starosta Zwoleński
 

Program Regionalny - Mazowsze Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

dla rozwoju Mazowsza